Jestescie duchowymi istotami na ludzkiej sciezce - Michael

Home> Michael Translations


Michael Teachings
(Polski)
 

Wprowadzenie do Nauk Michaela (Introduction)

Jeśli pierwszy raz zetknąłeś się z Naukami Michaela, tutaj znajdziesz zbiór wstępnych materiałów, które mogą okazać się pomocne.

 • Kto to jest Michael ?
  Właściwie, kim jest Michael?
   
 • Jaka jest Twoja Rola? Wprowadzenie do nauczań Michaela
  Zwięzłe, wprowadzenie do nauczań.

  Doskonały materiał dla nowo odwiedzających i odświeżający perspektywę dla zaawansowanych studentów.
   
 • Widok ogólny Systemu Michaela
  Barwnie napisany widok ogólny nauczań ze świetnymi przykładami jak sławne osoby pasują do systemu. Bardzo pouczający.
   
 • Inny Zarys Nauczań Michaela
  Dodatkowe wglądy, pomocne w zrozumieniu podstaw Michaela, które oferuje od dłuższego czasu studiujący nauczania Michaela Phil
   
 • Michael FAQ
  Często zadawane pytania.
   
 • Glosariusz Nauczań Michaela
  Baza terminów i definicji.

Wiek Duszy (Soul Age)

Kiedy kontynuujemy podróż przez wcielenia, zbieramy w dużych ilościach doświadczenia, ucząc się lekcji, i wypełniając porozumienia, ukazuje się ewolucyjny proces i ten przebieg rozwoju jest nazywany Wiekiem Duszy.
Mamy pięć wieków duszy, w których posuwamy się naprzód podczas swojego cyklu na planie fizycznym. Dusze Noworodkowe zajmują się kwestiami przetrwania; Dziecięce dusze mają potrzebę struktury i mają skłonności do życia zgodnie z przekonaniami opartymi na dogmacie, takim jak np: religia; Młode dusze są ukierunkowane na sukces i ustalają wysokie standardy osobistych osiągnięć; Dojrzałe dusze są skierowane na utrwalanie związków i mają tendencje, aby skłaniać się ku emocjonalnemu dramatowi, Stare Dusze próbują szukać szerszej perspektywy życia, i są mniej zainteresowane graniem w materialną grę.

* Wiek Duszy i Poziomy
Klasyczny materiał Michaela zaczerpnięty z cudownej książki Joya Pope , Świat w oczach Michaela. Jeśli potrzebujesz ulepszyć twoje rozumienie ewolucji duszy, w takim razie dobrze żebyś to przeczytał. Jej styl pisania mędrca jest specjalną gratką. Joya Pope.

* Więcej o wieku duszy - Phil Wittmeyer
Wyczerpujący ogólny zarys wieku duszy, oferuje spostrzeżenia na niemowlęcą, dziecięcą, młodą, dojrzałą, i starą duszę.

Dusza Noworodkowa
Dusza Dziecięca
Dusza Młoda
Dusza Dojrzała
Dusza Stara

* Wprowadzenie do Poziomów- Phil Wittmeyer
Więcej informacji o poziomach wieku dusz.

*Wiek duszy w krajach
Wiek duszy różnych krajów.
      
* Dojrzała-Stara dusza porównanie.
Spojrzenie na niektóre różnice pomiędzy tymi dwoma wiekami duszy.
      
* Starszy nie jest lepszy. Shepherd Hoodwin -
Nie jest lepiej być starym niż dojrzałym albo młodym, dokładnie tak samo jak nie jest lepiej być czterdziestopięciolatkiem niż trzydziestodwulatkiem albo czternastolatkiem.
  
* Dodatkowe Myśli o Wieku Duszy
  Shepherd Hoodwin oferuje dodatkowe spostrzeżenia.
 
* Trendy w Wieku duszy- Phil Wittmeyer
Fascynujące spostrzeżenia na temat rozmaitych tendencji, które mogą występować, podczas kiedy dusza posuwa się do przodu poprzez linearny cykl wcieleń.
      
* Komentarz do Wieku Duszy- Phil Wittmeyer
Interesująca dyskusja o przełomie wieku duszy w populacji, i komentarz jak rozpoznać wiek duszy.

* Biegunowość Wieku Duszy- Ted Fontaine
Lekcje wieku duszy są rozpatrzone w formie dziennika. Pasjonująca perspektywa.

*Szkoły Astralne i poziomy duszy- Ted Fontaine
Materiały o szkołach na planie astralnym.

 


Siedem Ról (Roles)

Według Nauczań Michaela, każdy z nas przed rozpoczęciem naszego pobytu inkarnacyjnego na planecie, wybiera jedną z siedmiu Ról, która będzie służyła jako fotokopia, tego kim jesteśmy, jakie specjalne zdolności posiądziemy i jak oddziałujemy na siebie z innymi.

W tym systemie, Służący i Kapłani są Inspiracyjnymi rolami; Rzemieślnicy i Mędrcy są Ekspresyjnymi rolami; Wojownicy i Królowie są rolami Działania a Erudyci są Asymilacyjna rolą.

Nasza rola pokazuje nam, jakim typem duszy jesteśmy, jaki duchowy archetyp wyrażamy. Każda dusza ma szczególną rolę, która ustala jego dominujący sposób bycia. Pomimo że dusza może mieć tylko jedną rolę, to są też drugorzędne wpływy roli z jego esencji bliźniaczej i castingu (matematyczna pozycja wewnątrz większej całości). Można by powiedzieć, że nasza rola jest naszym głównym stylem. To nie określa tak bardzo tego, co robimy, ale jakie mamy skłonności do robienia czegokolwiek, co chcemy robić. Każdy może wykonywać jakąkolwiek działalność, niezależnie od roli, chociaż każda rola przejawia tendencję do grawitowania w kierunku pewnych działalności. Na przykład, ponieważ mędrcy są kardynalną rolą ekspresji, często lubią rozpowszechniać informacje. Jednakże, osoba nie powinna przypuszczać, że jest mędrcem choćby dlatego, że lubi to robić. Ludzie z innymi rolami mogą również mieć tę cechę. Rola nie jest jedynym, sztywnym zbiorem zachowań.

Roles - Phill Wittmeyer

Wszechstronny zbiór artykułów o siedmiu rolach osobowości używane w systemie Michaela. Dobrze zbadany i napisany z prawdziwą erudycją.

Służący
Kapłan
Rzemieślnik
Mędrzec
Wojownik
Król
Erudyta


* Dodatkowe Obserwacje Ról - Dave Gregg
Więcej rozważań o siedmiu rolach, jeszcze bardziej rozwiniętych i zawierających obserwacje o trendach, które każda rola mogłaby manifestować podczas życia

* Role jako Energia
Nasza rola jest naszą dominującą energią, ale są w nas także wszystkie inne, co najmniej potencjalnie.

* Jak Role ukazują się fizycznie i energetycznie
Naucz się jak role wywierają wpływ na cechy, które ukazują się przez fizyczne rysy, szczególnie poprzez wyraz twarzy.

* Wejścia -Shepherd Hoodwin
Uczą o psychicznych odbiornikach, albo wejściach, których używa każda z ról.

* Stosunki i Role
Rozpatrywanie zgodności między różnymi połączeniami ról.

* Wykraczając poza Pozytywny i negatywny biegun
Jak to jest powiązane z rolami.

 


Łuski   (Overleaves)

Używając systemu enneagramicznego, którego narzędzia nazywane są łuskami, nauczania Michaela pomagają nam uczyć się akceptacji siebie i tolerancji w stosunku do wszystkich ludzi. Zrozumienie i przyjmowanie różnic innych jest kluczem do otwierania wyższych poziomów współczucia, zarówno dla siebie i tych wokół nas. Co ważniejsze , łuski pokazują nam jak przed inkarnacją zdecydowaliśmy się doświadczać życia. One są mapą naszych ludzkich możliwości i kiedy prawidłowo i trafnie je rozpoznany, łuski pomagają nam działać z naszej prawdziwej osobowości - esencji, i wtedy pojawia się prawdziwy duchowy wzrost.

Łuski są rysami osobowości, które pokrywają esencję. Wybieramy je zanim rozpoczynamy życie, ułatwiając zaplanować to życie i zwykle wybieramy nowe połączenia ich w każdym życiu. Łuski zawierają cel, tryb, postawę, centrum i główną cechę. Cel wpływa na to, co robimy; tryb, jak to robimy; postawa, dlaczego to robimy; centrum, część osobowości, z której to robimy; i główna cecha, która przyczynia się, do blokowania albo wypaczania naszych działań.

* Łuski
Wszechstronny zbiór artykułów o łuskach. Nic nie zostało przeoczone w tym imponującym studium.

Wprowadzenie do celów
Każda osoba ma jeden z siedmiu Celów. Cel wywołuje ogólne uczucie braku w życiu osoby. Dlatego określa on to, czego osobowość szuka, pragnienia, potrzeby, dążenia i zamiary. Kiedy Cel nie jest spełniany, osoby czuje frustrację a życie wydaje się bez znaczenia. Cel daje osobie cel, kierunek, całkowity zamiar.

• Re-ewaluacja
• Wzrost
• Dyskryminacja
• Akceptacja
• Pokora
• Dominacja
• Stagnacja

* Wprowadzeni do trybów
Tryb jest sposobem, w jaki ludzie dążą do ich Celu. To jest też ich główny sposób zachowania. To jest leżący u podstaw wzór zachowania albo ” modus operandi ” osobowości, standardowa procedura postępowania. Pokazuje jak ludzie robią rzeczy: ich styl, ich droga.

• Powściągliwość
• Pasja
• Ostrożność
• Władza
• Wytrwałość
• Agresja
• Obserwacja

* Postawy
Postawa dotyczy sposobu jak ludzie patrzą na świat. To jest perspektywa, jaką mają ludzie na rzeczy, które ich otaczają. To jest nastawienie, z którego ludzie oglądają rzeczy.

• Stoik
• Duchowy
• Sceptyk
• Idealista
• Cynik
• Realista
• Pragmatyk

* Wprowadzenie do Centrów
Centra są częściami w nas, z których odpowiadamy albo reagujemy na życiowe sytuacje. One są różnymi “miejscami” w naszej osobowości, gdzie doświadczenia ” są przetwarzane”. Ludzie mają nie tylko jedno Centrum. Wszystkie Centra są obecne w osobowości, ale z różnym natężeniem. Poniżej są zaszeregowane w kolejności od najsilniejszego, do najsłabszego. Zwykle dwa najsilniejsze Centra są dominującym wzorem reakcji osoby. Na przykład, osoba scentrowana w Ruchomej części Emocjonalnego Centrum reaguje na sytuacje emocjonalnie i czuje żeby coś zrobić w tej sprawie.

• Emocjonalne
• Intelektualne
• Ruchowe
• Instynktu
• Wyższe Centra

* Komentarz do Głównych Cech
Główne Cechy Negatywne (albo lęki), dotyczą image osób, własnego wizerunku i obrazu prezentowanego innym. Każdy ma główną Cechę i jedną albo dwie słabsze. Nie ma dobrych Cech Negatywnych. Każda z nich kieruje się strachem; wszystkie są przeciwieństwem miłości. Cechy działają wbrew życzeniom tego, co często nazywamy “Wyższą Jaźnią”, ale którą Michael nazywa “Esencją”. Cechy z dużym prawdopodobieństwem wybuchają w sytuacjach odczuwanych jako zagrożenie własnego image. Inaczej, one cicho kontrolują ego. Według Michaela, oświecenie wynika z wyeliminowania Cech.

• Lekceważenie siebie
• Arogancja
• Autodestrukcja
• Zachłanność
• Męczeństwo
• Niecierpliwość
• Upór

* Typy ciał
Każdy typ ciała ma pewną ilość charakterystycznych cech fizycznych. Te cechy są zaadoptowane z astrologicznych i mitologicznych cech planet, od których pochodzą nazwy typów ciał. Rysy odnoszą się zarówno do mężczyzn i kobiet, chociaż niektóre typy ciał według kulturalnych stereotypów są bardziej “męskie” a inne bardziej “kobiece” .Z każdym typem ciała związane są również cechy osobowości .Większość ludzi jest mieszaniną w różnych proporcjach dwóch lub trzech typów ciał.

* Wprowadzenie do Siedmiu typów ciał
Podstawowy widok ogólny.

* Typy ciał
Shepherd Hoodwin bada temat.
Tutaj jest bardziej gruntowny przegląd typów ciał.

• Księżyc
• Wenus
• Merkury
• Saturn
• Mars
• Jowisz
• Słońce

Różne
* Łuski sławnych osób
Krótkie zestawienie łusek sławnych ludzi, utworzone z dołączonymi dodatkami z trochę innych istniejących źródeł.

* Negatywne bieguny
Omówienie strachu i negatywnych biegunów.

* Schemat Indywidualnej Analizy
Interpretacja kilku diagramów Michaela.

* Niezgodności w łuskach
Wyjaśnienia nieścisłości odkrytych w niektórych artykułach Michaela.

* Astralne Szkoły łusek
Interesujący ujęcie wybierania łusek.

* O Arogancji
osobiste refleksje, w jaki sposób Chanelujący Michaela walczył z tą trudną główną cechą. Shepherd Hoodwin.

* Arogancja kontra Lekceważenie siebie
Shepherd kontynuuje w części II jego spojrzenie na tę główną cechę.


 

- Tłumaczenie JACEK
 


 


Michael Teachings Home | Welcome | Michael FAQ | Soul Age | Roles | Overleaves | Advanced Topics | The Nine Needs | Michael Channeling | Related Articles | Channels & Resources | Michael Tools | Michael Books | Michael Chat | Michael Student Database | LinksAbout Dave


Witaj (Welcome)
Wstep (Introduction)